Thông tin

Xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực
Lĩnh vực: Lĩnh vực Điện
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: văn bản

Các bước

Xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Quản lý năng lượng có trách nhiệm xem xét, soạn thảo văn bản xác nhận sự phù hợp quy hoạch và trình Lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính.

- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công Thương Hải Dương (Số 14A phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Hồ sơ

Xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ: Đơn đề nghị

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

Căn cứ pháp lý

Xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực

 Thông tư 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Yêu cầu

Xác nhận sự phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực
Không quy định