Thông tin

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện. - Nộp trực tiếp tại bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” thuộc Sở Công Thương.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: - Phí thẩm định điều kiện hoạt động để cấp mới: 2.200.000 đồng/cơ sở/lần - Lệ phí : 400.000 đồng/cơ sở/lần.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (Cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ ...).

Các bước

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

- Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả;

- Đối với trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý thương mại, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp từ chối cấp Giấy phép Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Quản lý công nghiệp, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Thu phí, lệ phí, trả kết quả cho doanh nghiệp.

Hồ sơ

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ: Doanh nghiệp lập 02 bộ hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp, 01 bộ gửi Sở Công Thương, 01 bộ lưu tại doanh nghiệp.  Hồ sơ đề nghị Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp gồm:

- Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung;

- Bản sao Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp;

- Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

i)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014).

Căn cứ pháp lý

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.

 

Yêu cầu

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp.

- Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành nghề sản xuất rượu.

- Sản xuất rượu công nghiệp phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia – Rượu – Nước giải khát được phê duyệt.

- Có dây chuyền máy móc, thiết bị, quy trình công nghệ sản xuất rượu. Toàn bộ máy móc thiết bị để sản xuất rượu phải có nguồn gốc hợp pháp.

- Đảm bảo các điều kiện theo quy định về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

- Có quyền sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp nhãn hàng hóa sản phẩm rượu tại Việt Nam.

- Có cán bộ kỹ thuật có trình độ, chuyên môn phù hợp với ngành, nghề sản xuất rượu.

- Người tham gia trực tiếp sản xuất rượu phải đảm bảo sức khoẻ, không mắc bệnh truyền nhiễm.