Thông tin

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Tổ chức/ cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” - Tổ chức/cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả”.
Thời hạn giải quyết: trong thời hạn mười ba (13) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Lệ phí: 30.000 đồng (Ba ngươi nghìn đồng chẵn)/01 người
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Các bước

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

- Tổ chức/cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công Thương Hải Dương. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ ghi phiếu tiếp nhận hồ sơ, thu lệ phí và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức/cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Đối với trường hợp tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức/cá nhân bổ sung.

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng chuyên môn thuộc Sở Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân. Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, phòng chuyên môn trình lãnh đạo Sở ký cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân đạt yêu cầu (đã trả lời đúng trên 80% câu hỏi ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong bài kiểm tra kiến thức về ATTP).Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chuyển trả bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

           1. Đối với tổ chức:

          -  Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm Mẫu số 01a

          - Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Y tế

          - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

          -  Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

          2. Đối với cá nhân:

          - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Y tế

          - Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01a)

Danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Y tế hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài Chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.

- Quyết định số 6409/QĐ-BCT ngày 21/7/2014 về việc ban hành danh mục tài liệu, bộ câu hỏi kiểm tra kèm theo đáp án trả lời và chỉ định cơ quan có thẩm quyền tổ chức kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm đối với chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

 

Yêu cầu

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.
không