Thông tin

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” hoặc gửi qua đường bưu điện. - Thương nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả”.
Thời hạn giải quyết: trong thời hạn hai bẩy (27) ngày làm việc kể từ ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Lệ phí: - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000đồng/lần. - Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh thực phẩm đủ điều kiện ATTP: 500.000đồng 1 lần/ cơ sở. - Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm: +Cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500.000đồng 1 lần/ cơ sở. + Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm: 1.000.000đồng 1 lần/ cơ sở.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Các bước

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

- Thương nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thông báo bằng văn bản và yêu cầu bổ sung, thời gian chờ bổ sung hồ sơ của các cơ sở không tính trong thời gian thẩm định hồ sơ. Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung mà cơ sở không có phản hồi, Sở Công Thương có quyền hủy hồ sơ.

          - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về phòng Quản lý thương mại. Trong vòng 15 ngày làm việc Sở Công Thương sẽ tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở.

          + Nếu trường hợp thẩm định “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện”, Đoàn thẩm định ghi rõ vào Biên bản thẩm định. Trường hợp “Chờ hoàn thiện” thời hạn khắc phục tối đa là 60 (Sáu mươi) ngày. Sau khi khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục (Theo mẫu số 4) về Sở Công Thương để tổ chức thẩm định lại theo quy định. Thời hạn thẩm định lại tối đa là 15 (mười lăm) ngày làm việc tính từ khi Sở Công Thương nhận được báo cáo. Nếu kết quả thẩm định lại vẫn “Không đạt” Sở Công Thương thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.

          + Trường hợp thẩm định cơ sở “Đạt” trong vòng 7 (bẩy) ngày làm việc Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.

- Thu lệ phí, trả kết quả cho thương nhân.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu 1b (đối với cơ sở kinh doanh) quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ Công Thương;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);

+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất theo mẫu 2b (đối với cơ sở kinh doanh) quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ Công Thương;

+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);

+ Giấy xác nhận đủ sức khỏe để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh (bản sao có xác nhận của cơ sở).

* Số lượng hồ sơ: Đóng thành 01 quyển (02 bộ)

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu 1b )

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (theo mẫu 2b)

- Báo cáo kết quả khắc phục theo (mẫu 4) 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.

- Luật An toàn thực phẩm;

           - Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

          - Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 Bộ Công Thương Quy định về cấp thu hồi, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.

- Thông tư số 149/2013/TT-BCT ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

Yêu cầu

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm.