Thông tin

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Thương nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả"
Thời hạn giải quyết: 27 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: 150.000đ 1 lần cấp. - Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất thực phẩm: 500.000 đ/ 1 lần/ cơ sở. - Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm: + Cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ: 1.000.000 đ/1 lần/ cơ sở. + Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu ≤ 100 triệu đồng/tháng: 2.000.000đ/1 lần/cơ sở. + Cơ sở sản xuất thực phẩm doanh thu > 100 triệu đồng/tháng: 3.000.000đ/1 lần/cơ sở.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

Các bước

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Thương nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thông báo bằng văn bản và yêu cầu bổ sung, thời gian chờ bổ sung hồ sơ của các cơ sở không tính trong thời gian thẩm định hồ sơ. Quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo yêu cầu bổ sung mà cơ sở không có phản hồi, Sở Công Thương có quyền hủy hồ sơ.

          - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về phòng Kỹ thuật An toàn- Môi trường. Trong vòng 15 ngày làm việc Sở Công Thương sẽ tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở.

          + Nếu trường hợp thẩm định “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện”, Đoàn thẩm định ghi rõ vào Biên bản thẩm định. Trường hợp “Chờ hoàn thiện” thời hạn khắc phục tối đa là 60 (Sáu mươi) ngày. Sau khi khắc phục theo yêu cầu của Đoàn thẩm định cơ sở phải nộp báo cáo kết quả khắc phục (Theo mẫu số 4) về Sở Công Thương để tổ chức thẩm định lại theo quy định. Thời hạn thẩm định lại tối đa là 15 (mười lăm) ngày làm việc tính từ khi Sở Công Thương nhận được báo cáo. Nếu kết quả thẩm định lại vẫn “Không đạt” Sở Công Thương thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý địa phương để giám sát và yêu cầu cơ sở không được hoạt động cho đến khi được cấp Giấy chứng nhận.

          + Trường hợp thẩm định cơ sở “Đạt” trong vòng 7 (bẩy) ngày làm việc Sở Công Thương cấp Giấy chứng nhận cho cơ sở.

          - Thu lệ phí, trả kết quả cho thương nhân.

Hồ sơ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm   ( Theo mẫu số 1a quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương);

+ Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy CNĐKKD hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc GCN đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

+ Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (Theo mẫu số 2a quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương);

          + Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh;

+ Bản sao có xác nhận của cơ sở Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để sản xuất, kinh doanh thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh; 

            - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm      ( Theo mẫu số 1a quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất (theo mẫu 2a quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

- Báo cáo kết quả khắc phục theo (mẫu 4 quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

Căn cứ pháp lý

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Thông tư 149/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ tài Chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh TP.

 

 

 

Yêu cầu

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm.
không