Thông tin

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Thương nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” hoặc gửi qua đường bưu điện. - Thương nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả”.
Thời hạn giải quyết: - Đối với Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng: Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ - Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực: Trong thời hạn hai bẩy (27) ngày làm việc kể từ ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ; - Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ;
Lệ phí: - Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: 150.000đ 1 lần cấp. - Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh. + Lệ phí cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm: 150.000đ 1 lần cấp. + Phí thẩm xét hồ sơ: 500.000 đ/ 1 lần/ cơ sở. - Trường hợp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Các bước

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

- Thương nhân sản xuất, chế biến thực phẩm bao gồm: rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo, dụng cụ, vật liệu bao gói chuyên dụng gắn liền và chỉ sử dụng cho các sản phẩm thực phẩm trên thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công Thương.

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, căn cứ hồ sơ lưu, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp từ chối Sở Công Thương có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

- Đối với trường hợp thương nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện.

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường để thẩm định và trình Lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; trường hợp từ chối cấp Giấy phép Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Thu lệ phí, trả kết quả cho thương nhân.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Trường hợp cấp lại do Giấy chứng nhận bị mất hoặc bị hỏng

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (Theo mẫu số 1c quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) gửi tới Sở Công Thương đã cấp Giấy chứng nhận để được xem xét cấp lại.

- Trường hợp cấp lại do cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất, kinh doanh; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực hồ sơ như trường hợp cấp lần đầu.

- Trường hợp cấp lại do cơ sở có thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí địa lý và toàn bộ quy trình sản xuất, mặt hàng kinh doanh

          + Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (Theo mẫu số 1c quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương);

+ Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã được cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở);

+ Văn bản, tài liệu chứng minh sự thay đổi (bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền

* Số lượng hồ sơ: Đóng thành 01 quyển (02 bộ)

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Theo mẫu số 1c quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương);

- Báo cáo kết quả khắc phục theo (Theo mẫu 4 quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương); 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

- Luật An toàn thực phẩm;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương về việc quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương;

- Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Thông tư 149/2013/TT-BCT ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ tài Chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh TP.


Yêu cầu

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Không