Thông tin

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hóa chất
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả".
Thời hạn giải quyết: trong thời hạn mười năm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: chưa có quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Các bước

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

- Tổ chức/cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn Tổ chức/cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

          - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về phòng Kỹ thuật An toàn- Môi trường, trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, phòng thông báo kế hoạch huấn luyện ( nếu có ), kiểm tra cho cơ sở. Trong thời hạn năm ( 05) ngày làm việc kể từ ngày kiểm tra, trình lãnh đạo sở ký cấp giấy chứng nhận cho người kiểm tra đạt yêu cầu. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

          - Thu lệ phí và trả kết quả cho Tổ chức/cá nhân.

Hồ sơ

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ gồm:

- Hồ sơ đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận ( đối với trường hợp Sở Công Thương tổ chức huấn luyện) gồm:

+ Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất ( theo Mẫu số 01 Phụ lục I Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

+ Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

+ Hai (02) ảnh (cỡ 2 x 3cm) của người trong danh sách đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

+ Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.

- Hồ sơ đề nghị kiểm tra, cấp giấy chứng nhận ( đối với trường hợp cơ sở tự huấn luyện) gồm:

+ Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất ( theo Mẫu số 02 Phụ lục I Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

+Danh sách người đề nghị được kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

+Hai (02) ảnh (cỡ 2 x 3cm) của người trong danh sách đề nghị cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

+ Danh sách các loại hóa chất liên quan đến hoạt động của cơ sở.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          + Giấy đề nghị huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất ( theo Mẫu số 01 Phụ lục I Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

+ Giấy đề nghị kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất ( theo Mẫu số 02 Phụ lục I Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

+ Danh sách người đề nghị được huấn luyện, kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Căn cứ pháp lý

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

- Căn cứ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008; Nghị định số 26/2011/NĐ–CP ngày 08 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ–CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

          - Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

 

Yêu cầu

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.
không