Thông tin

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hóa chất
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận "Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả" hoặc gửi qua đường bưu điện. - Tổ chức/cá nhân nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả".
Thời hạn giải quyết: trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: chưa có quy định.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

Các bước

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

- Tổ chức/cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn thương nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

          - Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về phòng Kỹ thuật An toàn – Môi trường để thẩm định. Trình Lãnh đạo Sở ký cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận sẽ trả lời bằng văn bản cho tổ chức/cá nhân, trong đó nêu rõ lý do.

          - Thu lệ phí và trả kết quả cho thương nhân.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

          * Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo Mẫu số 01 Phụ lục II Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

- Hai (02) ảnh (cỡ 2 x 3) cm của người trong danh sách đề nghị cấp Giấy lại chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo Mẫu số 01 Phụ lục II Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương).

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

- Căn cứ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008; Nghị định số 26/2011/NĐ–CP ngày 08 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ–CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. 

          - Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.

 

Yêu cầu

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất.
không