Thông tin

Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hóa chất
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận "Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả" hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: Phí phê duyệt Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 8.000.000 đồng/bộ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Các bước

Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Sở Công thương. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trả lại hồ sơ và hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

- Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 04 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về phòng Kỹ thuật An toàn- Môi trường để thẩm định, sau đó tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp. Trình Lãnh đạo Sở ký xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Kết quả được chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Trường hợp từ chối xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất sẽ trả lời bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân, trong đó nêu rõ lý do.

- Thu lệ phí và trả kết quả cho thương nhân.

Hồ sơ

Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đề nghị Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (theo mẫu Phụ lục 8 Thông tư số 20/2013/TT-BCT)

- Biện pháp gồm 05 (năm) bản, trường hợp cần nhiều hơn, tổ chức, cá nhân phải cung cấp thêm theo yêu cầu của cơ quan thẩm định;

+ Các tài liệu khác kèm theo (nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 01 đơn đề nghị và 05 bản biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị Xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (theo mẫu Phụ lục 8 Thông tư số 20/2013/TT-BCT).

Bố cục, nội dung Biện pháp được quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư số 20/2013/TT-BCT.

Căn cứ pháp lý

Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

- Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất; Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP;

- Thông tư số 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 08 năm 2013 của Bộ Công thương Quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.

- Thông tư số 06/2015/TT-BCT ngày 23 tháng 4 năm 2015 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số thông tư của Bộ Công Thương về thủ tục hành chính trong lĩnh vực hóa chất, điện lực và mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa.

- Thông tư số 85/2015/TT- BTC ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

 

 

Yêu cầu

Thủ tục xác nhận Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
Không