Thông tin

Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hóa chất
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả”.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu 100.000 đồng/giấy xác nhận Lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất 200.000 đồng/giấy xác nhận
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận

Các bước

Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

- Tổ chức, công dân có nhu cầu Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nộp hồ sơ tại bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" thuộc sở Công Thương. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, không tiếp nhận mà hướng dẫn tổ chức, công dân bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Hồ sơ hợp lệ chuyển về phòng Kỹ thuật an toàn môi trường để kiểm tra, xem xét trình lãnh đạo Sở ký xác nhận.Kết quả đư­ợc chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp không được xác nhận Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Thu phí, lệ phí trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Hồ sơ

Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

d) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Bản khai báo hóa chất nguy hiểm (01 bản chính);

+ Đối với hóa chất là hóa chất nguy hiểm, hồ sơ kèm theo Phiếu an toàn hóa chất tiếng Việt và bản tiếng nguyên gốc hoặc tiếng Anh (01 bản).

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

k)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản khai báo hóa chất nguy hiểm ( Phụ lục 1 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-BCT) 

Căn cứ pháp lý

Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

Luật Hóa chất số 06/2007/QH12, Quốc Hội thông qua ngày 21/11/2007;

+ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;

+ Thông tư 40/2011/TT-BCT Qui định về khai báo hóa chất do Bộ Công thương ban hành ngày 14 tháng 11 năm 2011.

+ Thông tư số 85/2015/TT- BTC ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

Yêu cầu

Cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất sản xuất.

            Hóa chất đề nghị cấp Giấy xác nhận phải thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo.