Thông tin

Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hóa chất
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Lệ phí cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 200.000 đồng/ giấy chứng nhận Phí thẩm định cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 1.200.000đồng/ giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Các bước

Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất nộp hồ sơ tại bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" thuộc sở Công thương. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, không tiếp nhận mà hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 05 (năm) ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

- Hồ sơ hợp lệ chuyển về phòng Kỹ thuật an toàn môi trường để thẩm định trình lãnh đạo Sở ký. Kết quả đư­ợc chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp không được cấp giấy chứng nhận Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Thu phí, lệ phí và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu tại Phụ lục 2);

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;

+ Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;

+ Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3;

+ Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (đối với các đơn vị có hoạt động vận chuyển hàng hóa là hóa chất nguy hiểm)

+ Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT và được cấp chung một Giấy chứng nhận;

+ Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

+ Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4

Ghi chú: Tổ chức cá nhân gửi  hồ sơ qua đường bưu điện nộp bản sao có chứng thực

Bản chụp kèm bản chính để đối chiếu: đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất.       ( theo mẫu phụ lục 2)

- Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn (( theo mẫu phụ lục 3).

- Bản kê khai nhân sự ( theo mẫu phụ lục 4)

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

-  Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4 /2011 của Bộ Công thương Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất.

+ Thông tư số 85/2015/TT- BTC ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

 

 

Yêu cầu

Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng:

+ Địa điểm.

+ Bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng.

+ Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình.

- Điều kiện vế trang thiết bị:

+ Thiết bị sản xuất.

+ Các thiết bị, phương tiện an toàn.

+ Hệ thống xử lý khí thải và chất thải.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn:

+ Phương tiện vận chuyển hóa chất.

+ Vận hành an toàn hóa chất.