Thông tin

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp
Lĩnh vực: Lĩnh vực Hóa chất
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả” hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất 200.000 đồng/giấy chứng nhận. Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất 1.200.000đồng/giấy chứng nhận.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận

Các bước

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất nộp hồ sơ tại bộ phận "tiếp nhận và trả kết quả" thuộc sở Công thương. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, trường hợp hồ sơ hợp lệ thì giao phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Đối với trường hợp tổ chức, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 05 (năm) ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

- Hồ sơ hợp lệ chuyển về phòng Kỹ thuật an toàn môi trường để thẩm định trình lãnh đạo Sở ký. Kết quả đư­ợc chuyển trả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Trường hợp không được cấp giấy chứng nhận Sở sẽ trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

- Thu phí, lệ phí và trả kết quả cho tổ chức, công dân.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện (phụ lục 2).

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh.

+ Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4.

+ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;

+ Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp;

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền.

+ Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;

+ Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3;

Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất đối với nguyên liệu Amoni Nitrat (NH4NO3) nằm trong nhóm sản phẩm, hàng hóa nhóm 2.

+ Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (đối với các đơn vị có hoạt động vận chuyển hàng hóa là hóa chất nguy hiểm);

+ Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại Điều 10 của Thông tư số 28/2010/TT-BCT và được cấp chung một Giấy chứng nhận.

Ghi chú: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ qua đường bưu điện: nộp bản sao có chứng thực;

Bản chụp kèm bản chính để đối chiếu, đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp.

-  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đồng thời kinh doanh  hóa chất (phụ lục 2).

- Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn (mẫu Phụ lục 3).

- Bản kê khai nhân sự (theo mẫu tại Phụ lục 4) 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

- Luật Hóa chất số 06/2007/QH12 ngày 21/11/2007.

- Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7/10/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

          - Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

- Thông tư số 18/2011/TT-BCT ngày 21/4 /2011 của Bộ Công thương Bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 26 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hoá chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hoá chất.

- Thông tư số 85/2015/TT- BTC ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

Yêu cầu

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp

- Các tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất trong ngành công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất.

- Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng:

+ Địa điểm.

+ Bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng.

+ Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình.

- Điều kiện vế trang thiết bị:

+ Thiết bị sản xuất.

+ Các thiết bị, phương tiện an toàn.

+ Hệ thống xử lý khí thải và chất thải.

- Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn:

+ Phương tiện vận chuyển hóa chất.

+Vận hành an toàn hóa chất.