Thông tin

Thủ tục Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
Lĩnh vực: Lĩnh vực Công chứng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Không quy định rõ

Các bước

Thủ tục Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

- Người tập sự hành nghề công chứng thông báo bằng văn bản với tổ chức hành nghề công chứng nơi mình đang tập sự về việc tạm ngừng tập sự trong trường hợp có lý do chính đáng; thông báo chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng tập sự;

- Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp chậm nhất là 05 ngày sau ngày người tập sự tạm ngừng tập sự.

Hồ sơ

Thủ tục Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

 Văn bản thông báo về việc tạm ngừng tập sự

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

         i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng

      - Luật công chứng số 53/2014/QH13;

- Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.

Yêu cầu

Thủ tục Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng
Không quy định