Thông tin

Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng
Lĩnh vực: Lĩnh vực Công chứng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Tư pháp
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chấm dứt tập sự

Các bước

Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

- Tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự báo cáo Sở Tư pháp bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt tập sự;

- Sở Tư pháp ra quyết định chấm dứt tập sự, đồng thời xóa tên người tập sự khỏi Danh sách người tập sự của Sở Tư pháp;

- Sở Tư pháp gửi Quyết định chấm dứt tập sự cho người tập sự, tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự và Bộ Tư pháp. 

Hồ sơ

Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

 Báo cáo bằng văn bản về việc chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

      * Số lượng hồ sơ: 01 bộ

         i) Mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

           - Luật công chứng số 53/2014/TT-BTP;

           - Thông tư số 04/2015/TT-BTP ngày 15/4/2015 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. 

Yêu cầu

Thủ tục Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng

Người tập sự chấm dứt việc tập sự hành nghề công chứng khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Tự chấm dứt tập sự;

- Được tuyển dụng là cán bộ, công chức, viên chức (trừ viên chức làm việc tại Phòng công chứng), sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;

- Không còn thường trú tại Việt Nam;

- Bị kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

- Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Tạm ngừng tập sự quá số lần quy định hoặc đã hết thời hạn tạm ngừng tập sự theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư Thông tư số 04/2015/TT-BTP mà không tiếp tục tập sự;

- Thuộc trường hợp không được đăng ký tập sự hành nghề công chứng tại thời điểm đăng ký tập sự.