Thông tin

Thủ tục Cấp phép sử dụng tạm thời phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông (Đối với các trường hợp quy định tại Điểm a, d, đ, e Khoản 1; Điểm a,b, Khoản 2, Điều 3 phải xin cấp phép).
Lĩnh vực: Lĩnh vực đường bộ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: - Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ: + Thời gian: Theo giờ hành chính. + Địa điểm: Tại trụ Sở UBND cấp có thẩm quyền tiếp nhận.
Thời hạn giải quyết: trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không thu phí
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận

Các bước

Thủ tục Cấp phép sử dụng tạm thời phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông (Đối với các trường hợp quy định tại Điểm a, d, đ, e Khoản 1; Điểm a,b, Khoản 2, Điều 3 phải xin cấp phép).

- Tiếp nhận hồ sơ:

+ Tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính, nộp trực tuyến ở những cơ quan, đơn vị có quy định nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, nhận hồ sơ trực tuyến;

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm kiểm tra số lượng, thành phần, tính hợp lệ của hồ sơ, các yêu cầu, điều kiện theo quy định: Trường hợp hồ sơ của tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền, phạm vi giải quyết của cơ quan, đơn vị mình thì công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn cụ thể để cá nhân, tổ chức đến cơ quan có thẩm quyền, giải quyết theo quy định; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ; chưa hợp lệ thì hướng dẫn cá nhân, tổ chức bổ sung theo Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ (Mẫu 01 ban hành kèm theo Quy định này).

Đối với các hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo đúng quy định thì thực hiện tiếp nhận hồ sơ: Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ và nhập vào Sổ theo dõi hồ sơ (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Quy định này) và phầm mềm điện tử (nếu có);

Đối với hồ sơ quy định giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, không phải viết giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả: Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, cạp nhật vào sổ hoặc phần mềm (nếu có) và chuyển cơ quan (phòng, ban) chuyên môn ngay saukhi tiếp nhận hồ sơ để giải quyết; trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức; thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

Đối với hồ sơ quy định có thời hạn giải quyết: Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quy định này); chuyển cơ quan (phòng, ban) chuyên môn giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân đúng hạn.

- Chuyển hồ sơ:

+ Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo quy định công chức tiếp nhận hồ sơ phải lập Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quy định);

+ Chuyển hồ sơ và Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ cho cơ quan (phòng, ban) chuyên môn giải quyết. Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ được chuyển theo hồ sơ và lưu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

- Giải quyết hồ sơ:

+ Trường hợp không quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: Công chức chuyên môn thẩm định, xử lý hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định;

+ Trường hợp có quy định phải thẩm tra, xác minh hồ sơ: Công chức chuyên môn báo cáo người có thẩm quyền phương án thẩm tra, xác minh và tổ chức thực hiện. Quá trình thẩm tra, xác minh phải được lập thành hồ sơ và lưu tại cơ quan (phòng, ban) chuyên môn giải quyết;

Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh đủ điều kiện giải quyết: Công chức chuyên môn thẩm định, xử lý hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền quyết định và chuyển kết quả giải quyết hồ sơ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng thời gian quy định;

Đối với hồ sơ qua thẩm tra, xác minh chưa đủ điều kiện giải quyết: Công chức chuyên môn báo cáo cấp có thẩm quyền, chuyển Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trả lại hồ sơ cho cá nhân, tổ chức kèm theo Phiếu đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quy định này), trong đó nêu rõ lý do, nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi văn bản xin lỗi đến cá nhân, tổ chức (nếu là lỗi của công chức khi tiếp nhận hồ sơ). Thời gian mà cơ quan (phòng, ban) chuyên môn đã giải quyết lần đầu được tính trong thời gian giải quyết hồ sơ;

+ Các hồ sơ quy định tại điểm a, điểm b Khoản này sau khi thẩm định không đủ điều kiện giải quyết, công chức báo cáo cấp có thẩm quyền, trả lại hồ sơ cho tổ chức, công dân và thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do không giải quyết. Thông báo được nhập vào mục trả kết quả trong Sở theo dõi hồ sơ. Thời hạn thông báo phải trong thời hạn giải quyết hồ sơ theo quy định;

+ Các hồ sơ quá hạn giải quyết: Cơ quan (phòng, ban) chuyên môn giải quyết hồ sơ báo cáo cấp có thẩm quyền;  thông báo bằng văn bản cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và có văn bản xin lỗi tổ chức, công dân kèm theo Phiếu xin gia hạn trả kết quả ( Mẫu số 06 ban hành kèm theo Quy định này), trong đó nêu rõ lý do quá hạn, ghi rõ thời hạn trả kết quả.

- Trả kết quả giải quyết hồ sơ

+ Các hồ sơ đã giải quyết xong: Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức và thu phí, lệ phí (nếu có). Trường hợp tổ chức, công dân đã đăng ký nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính; nếu thực hiện dich vụ công trực tuyến mức độ 4 thì việc trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

+ Đối với hồ sơ chưa đủ điều kiện giải quyết: Liên hệ với tổ chức, công dân để yêu cầu bổ sung hồ sơ theo thông báo của cơ quan (phòng, ban) chuyên môn giải quyết hồ sơ và văn bản xin lỗi của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (nếu là lỗi của công chức khi tiếp nhận hồ sơ);

+ Đối với hồ sơ không giải quyết: Liên hệ với tổ chức, công dân để trả lại hồ sơ kèm theo thông báo bằng văn bản không giải quyết hồ sơ;

+ Đối với hồ sơ quá hạn giải quyết: Thông báo thời hạn trả kết quả lần sau và chuyển văn bản xin lỗi của cơ quan (phòng, ban) chuyên môn làm quá hạn giải quyết cho cá nhân, tổ chức;

+ Đối với hồ sơ giải quyết xong trước thời hạn trả kết quả: Thông báo cho tổ chức, công dân đến nhận kết quả;

+ Trường hợp tổ chức, công dân chưa đến nhận hồ sơ theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và phiếu hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ được lưu trữ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Khi trả kết quả giải quyết hồ sơ, công chức hướng dẫn tổ chức, công dân ghi ngày nhận kết quả và ký nhận vào Sổ theo dõi hồ sơ;

Hồ sơ

Thủ tục Cấp phép sử dụng tạm thời phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông (Đối với các trường hợp quy định tại Điểm a, d, đ, e Khoản 1; Điểm a,b, Khoản 2, Điều 3 phải xin cấp phép).

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đối với các trường hợp khác quy định tại Điểm a, d, đ, e, Khoản 1 Điểm a, b, Khoản 2, Điều 3 phải xin cấp phép, hồ sơ  qu định như sau:

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố (theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo Quy định này).

+ Bản vẽ vị trí mặt bằng đề nghị cấp phép của tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố (theo mẫu Phụ lục 4 kèm theo Quy định này).

+ Văn bản pháp lý khác (nếu có) liên quan đến nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin cấp phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố:

Đối với trường hợp sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố để tổ chức các hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền; để làm điểm trông, giữ xe phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao, diễu hành, lễ hội phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép bằng văn bản về việc tổ chức hoạt động văn hóa, xã hội, tuyên truyền đồng thời phải có văn bản thống nhất phương án đảm bảo giao thông.

Đối với trường hợp sử dụng tạm thời tạm thời hè phố để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng, lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt, mái che mưa, nắng, trồng cây xanh trên hè phố phải được cấp có thẩm quyền duyệt và phải có bản vẽ thiết kế kiểu dáng lắp đặt, phải đảm bảo an toàn và kết cấu xây dựng.

Người có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần hè phố ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu phần nhà, chủ sử dụng đất bên trong hè phố thì phải được sự đồng ý của người có thẩm quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố (theo mẫu Phụ lục 2 kèm theo Quy định này). 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp phép sử dụng tạm thời phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông (Đối với các trường hợp quy định tại Điểm a, d, đ, e Khoản 1; Điểm a,b, Khoản 2, Điều 3 phải xin cấp phép).

- Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

- Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 08/4/2015 của UBND tỉnh ban hành kèm Quy định sử dụng tạm thời phần lòng đường, hè phố ngoài mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Hải Dương.


 

Yêu cầu

Thủ tục Cấp phép sử dụng tạm thời phần hè phố, lòng đường ngoài mục đích giao thông (Đối với các trường hợp quy định tại Điểm a, d, đ, e Khoản 1; Điểm a,b, Khoản 2, Điều 3 phải xin cấp phép).

“Điều 4 – Điều kiện vị trí lòng đường, hè phố được sử dụng tạm thời

1. Vị trí lòng đường, hè phố được phép sử dụng tạm thời cho hoạt động tại Điều 3 quy định này phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

2. Phạm vi vỉa hè cho người đi bộ trong các trường hợp cụ thể:

a) Hè phố có bề rộng dưới 4,00 mét: Lối cho người đi bộ tối thiểu là 1,5 mét.

b) Hè phố có bề rộng dưới 4,00 mét đến dưới 6 mét: Lối cho người đi bộ tối thiểu là 2,00 mét.

c) Hè phố có bề rộng từ 6,00 mét trở lên: Lối cho người đi bộ tối thiểu là 3,00 mét.

d) Khu vực hề phố được cấp phép sử dụng tạm thời phải đảm bảo không chắn ngang lối ra vào ngõ hẻm; không nằm trước mặt tiền của các công trình văn hóa, giáo dục, thể thao, y tế, tôn giáo, cơ quan ngoại giao, công sở.

3. Phân định sử dụng tạm thời hè phố như sau:

Phần hè phố sử dụng để làm lối đi cho người đi bộ được tính từ mép trong của hè phố ra phía ngoài bảo đảm khoảng cách tối thiểu tại Khoản 1, Khoản 2, Điều này.”.