Thông tin

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội
Lĩnh vực: Lĩnh vực đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Theo Chương trình và kỳ họp của Quốc hội
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các bước

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và nộp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN gửi công văn và hồ sơ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

          Bước 3: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định hồ sơ dự án đầu tư và lập báo cáo thẩm định gồm các nội dung quy định tại Khoản 6, Điều 33 Luật Đầu tư và lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ.

          Bước 4: Chậm nhất 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư đến Cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội. Hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư gồm:

- Tờ trình của Chính phủ;

- Hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 1, Điều 35 Luật Đầu tư;

- Báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước;

- Tài liệu khác có liên quan.

          Bước 5:  Cơ quan Quốc hội giao chủ trì thẩm tra thực hiện thẩm tra các nội dung:

- Việc đáp ứng tiêu chí xác định đự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội;

- Sự cần thiết thực hiện dự án, sự phù hợp của dự án với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất, tài nguyên khác;

- Mục tiêu, quy mô, địa điểm, thời gian, tiến độ thực hiện dự án, nhu cầu sử dụng đất, phương án giải phóng mặt bừng, di dân, tái định cư, phương án lựa chọn công nghệ chính, giải pháp bảo vệ môi trường;

- Vốn đầu tư, phương án huy động vốn, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội;

- Cơ chế, chính sách đặc thù, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (Nếu có).

          Bước 6: Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư gồm các nội dung:

- Nhà đầu tư thực hiện dự án;

- Tên, mục tiêu, quy mô, vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn, thời hạn thực hiện dự án;

- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư;

- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư: tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động (Nếu có);

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động, hạng mục chủ yếu của dự án (Trường hợp dự án thực hiện theo từng giai đoạn, phải quy định mục tiêu, thời hạn, nội dung hoạt động của từng giai đoạn);

- Công nghệ áp dụng (Nếu có);

- Thời hạn hiệu lực của Nghị quyết về chủ trương  đầu tư.

Bước 7: Nghị quyết về chủ trương đầu tư được gửi cho Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch & Đầu tư, UBND cấp tỉnh, Ban Quản lý các KCN và Nhà đầu tư.

Bước 8: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Nghị quyết về chr trương đầu tư , Ban Quản lý các KCN cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 9: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì khi đến nhận kết quả phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính.

- Địa điểm thực hiện: Số 02, đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hồ sơ

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung sau: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, để xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất đối với trường hợp dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

          * Trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nhà đầu tư nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư.

          - Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 32 Luật Đầu tư gồm các nội dung: Tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính.

          - Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

          - Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (Nếu có).

          - Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường.

          - Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.

          - Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (Nếu có).

* Số lượng hồ sơ: 21 bộ hồ sơ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu I.1 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).

          - Đề xuất dự án dầu tư (Đối với dự án  thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư - Mẫu I.2 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT).

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Yêu cầu

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội

Các dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội quy định tại Điều 30 Luật Đầu tư, cụ thể:

Trừ những dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội theo pháp luật về đầu tư công, Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư sau đây:

* Dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường hoặc tiềm ẩn khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, bao gồm:

- Nhà máy điện hạt nhân;

- Chuyển mục đích sử dụng đất vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo vệ cảnh quan, khu rừng nghiên cứu, thực nghiệm khoa học từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ đầu nguồn từ 50 héc ta trở lên; rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chắn sóng, lấn biển, bảo vệ môi trường từ 500 héc ta trở lên; rừng sản xuất từ 1.000 héc ta trở lên;

* Sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên với quy mô từ 500 héc ta trở lên;

* Di dân tái định cư từ 20.000 người trở lên ở miền núi, từ 50.000 người trở lên ở các vùng khác;

* Dự án có yêu cầu phải áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.