Thông tin

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Các bước

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và nộp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN xem xét điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 1, Điều 45 Luật Đầu tư để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý các khu công nghiệp. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì khi đến nhận kết quả phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư.

Ghi chú: Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư đó thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính.

- Địa điểm thực hiện: Số 02, đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hồ sơ

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư

c) Thành phần hồ sơ:

          - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

           - Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

          - Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

          - Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với đầu tư là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

          - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Văn bản quyết định chủ trương đầu tư (Nếu có);

          - Bản sao hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

          - Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

          - Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo mẫu I.8 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

 


Yêu cầu

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư

Đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định Điều 45 Luật Đầu tư.