Thông tin

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.
Lĩnh vực: Lĩnh vực đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để lấy ý kiến thẩm định về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư. - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ban Quản lý, các cơ quan được gửi hồ sơ xin ý kiến có ý kiến về điều kiện chuyển nhượng thuộc phạm vi quản lý của mình; - Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý lập báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban Quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư; - Đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được gửi cho nhà đầu tư. + Đối với dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Ban Quản lý điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Các bước

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 37 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và nộp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp

          Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN gửi công văn và hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan liên quan về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại Khoản 1, Điều 45 Luật Đầu tư.

          Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị Ban Quản lý các KCN, các cơ quan được gửi hồ sơ xin ý kiến có văn bản về điều kiện chuyển nhượng thuộc các phạm vi quản lý của mình gửi Ban Quản lý.

          Bước 4: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các KCN báo cáo về việc đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án theo  quy định tại Khoản 1, Điều 45 Luật Đầu tư trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo của Ban quản lý các KCN, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

           Bước 6:

          - Đối với dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

          - Đối với dự án  được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Ban Quản lý các KCN điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư.

 Bước 7: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì khi đến nhận kết quả phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư.

Ghi chú:

          * Đối với dự án đầu tư đã được quyết định chủ trương đầu tư mà nhà dầu tư đã hoàn thành việc góp vốn huy động vốn và đưa dự án vào khai thác, vận hành thì không phải thực hiện thủ tục điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án đầu tư.

          * Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư đó thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, sau đó thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính.

- Địa điểm thực hiện: Số 02, đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hồ sơ

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

c) Thành phần hồ sơ:

          - Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

           - Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

          - Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;

          - Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với đầu tư là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương đối với nhà đầu tư là tổ chức của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;

          - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Văn bản quyết định chủ trương đầu tư (Nếu có);

          - Bản sao hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

          - Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đàu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

* Số lượng hồ sơ: 04 bộ hồ sơ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.6.

- Trường hợp không thuộc diện điều chỉnh chủ trương đầu tư: Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo mẫu I.7.

          - Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo mẫu I.8 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Yêu cầu

Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

Đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại Điều 45 Luật Đầu tư.