Thông tin

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. - Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Các bước

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và nộp cho Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Bước 2: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ Ban Quản lý các KCN quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì khi đến nhận kết quả phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính.

- Địa điểm thực hiện: Số 02, đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hồ sơ

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

c) Thành phần hồ sơ:

- Trường hợp tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư (Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư).

          + Quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;

          + Kèm theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Nếu có);

- Trường hợp chấm dứt hoạt dộng của dự án đầu tư theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp hoặc hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư (Theo quy định tại Điểm b, c, Khoản 1, Điều 48 Luật Đầu tư).

          + Thông báo của nhà đầu tư;

          + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Nếu có);

          + Điều lệ hoặc hợp đồng trong trường hợp điều lệ hoặc hợp đồng ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản thông báo chấm dứt  hoạt động dự án đầu tư (Mẫu I.11 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/BKHĐT). 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

- Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Yêu cầu

Thủ tục Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Không