Thông tin

Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.
Lĩnh vực: Lĩnh vực đầu tư
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. - Gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Trong 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư.

Các bước

Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư quy định tại Khoản 4, Điều 13 Luật Đầu tư và nộp cho Ban quản lý các KCN.

Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đề nghị của nhà đầu tư, Ban Quản lý các KCN ban hành quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư. Trường hợp vượt thẩm quyền thì trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả tại Ban Quản lý các khu công nghiệp. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì khi đến nhận kết quả phải mang theo Giấy giới thiệu hoặc Giấy ủy quyền của Nhà đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Trong giờ hành chính.

- Địa điểm thực hiện: Số 02, đường Thanh Niên, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Hồ sơ

Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.

c) Thành phần hồ sơ:

          - Văn bản đề nghị áp dụng các biện pháp bảo đảm đầu tư.

          - Giấy phép đầu tư, Giấy phép kinh doanh, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư hoặc văn bản khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định về ưu đãi đầu tư (Nếu có một trong các loại giấy tờ đó).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

g) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị do nhà đầu tư lập.

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

- Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Yêu cầu

Thủ tục Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư.
Không