Thông tin

Thủ tục: “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp”
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xây dựng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Quản lý các khu công nghiệp. - Nộp hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Thời gian thẩm định, phê duyệt được tính từ ngày Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: - Thời gian thẩm định 25 (hai lăm) ngày. - Thời gian phê duyệt 15 (mười lăm) ngày.
Lệ phí: Tính theo tỷ lệ % kinh phí lập quy hoạch (quy định tại Bảng số 11, Phụ lục số 1 kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị).
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: - Văn bản phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng. - Bản vẽ quy hoạch chi tiết xây dựng có đóng dấu xác nhận được phê duyệt.

Các bước

Thủ tục: “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp”

- Chủ đầu tư nộp hồ sơ thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Quản lý các khu công nghiệp.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định, phê duyệt theo đúng thời hạn quy định. Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định, phê duyệt theo quy định, Ban Quản lý các khu công nghiệp có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định, phê duyệt. 

Hồ sơ

Thủ tục: “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

 * Thành phần hồ sơ:

          - Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng;

- Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt;

- Các phụ lục tính toán kèm theo;

- Các bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định (1/500); có thỏa thuận của chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp;

- Các văn bản pháp lý có liên quan, trong đó có bản sao Hợp đồng thuê lại đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

- Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của chủ trì thiết kế quy hoạch;

- Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.

* Số lượng hồ sơ: Không quy định cụ thể.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Không có.

Căn cứ pháp lý

Thủ tục: “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp”

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Thông tư 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị; Thông tư 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

- Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lư

Yêu cầu

Thủ tục: “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư thứ cấp trong khu công nghiệp”
Không