Thông tin

Thủ tục: “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xây dựng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: - Chủ đầu tư nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Quản lý các khu công nghiệp. - Nộp hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Theo quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng công trình.

Các bước

Thủ tục: “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”

Người đề nghị thẩm định gửi 01 bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản vẽ thi công công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn khác, có quy mô cấp III đến Ban Quản lý các khu công nghiệp để thực hiện thẩm định.

Ban Quản lý các khu công nghiệp sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định. Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, Ban Quản lý các khu công nghiệp có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

Trường hợp không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 (mười lăm) ngày. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra cho Ban Quản lý các khu công nghiệp, người quyết định đầu tư để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến Ban Quản lý các khu công nghiệp để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

Hồ sơ

Thủ tục: “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Văn bản pháp lý:

+ Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng theo Mẫu số 06 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

+ Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt;

+ Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

+ Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có);

+ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

+ Các văn bản khác có liên quan.

- Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng:

+ Hồ sơ khảo sát xây dựng;

+ Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/ thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

+ Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

+ Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

+ Bản sao chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

Tờ trình Thẩm định thiết kế xây dựng (Mẫu số 06-Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

Căn cứ pháp lý

Thủ tục: “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dươn

Yêu cầu

Thủ tục: “Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Không