Thông tin

Thủ tục: “Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Lĩnh vực: Lĩnh vực Xây dựng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Ban Quản lý các khu công nghiệp
Cách thức thực hiện: - Chủ đầu tư gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Ban Quản lý các khu công nghiệp. - Nộp hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 (mười) ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.
Lệ phí: Chi phí thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng (Mẫu số 03 - Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng).

Các bước

Thủ tục: “Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”

- Tối thiểu trước 10 ngày so với ngày chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải gửi báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng cho Ban Quản lý các khu công nghiệp.

- Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo bằng văn bản về kế hoạch kiểm tra.

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức kiểm tra theo kế hoạch và ra văn bản thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng của chủ đầu tư trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.

Trong trường hợp chủ đầu tư phải thực hiện giải trình, khắc phục các tồn tại (nếu có), thí nghiệm đối chứng, thử tải, kiểm định chất lượng bộ phận, hạng mục, công trình theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì thời hạn nêu trên được tính từ khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu này.

Hồ sơ

Thủ tục: “Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng (theo Mẫu số 02 - Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng).

- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình (theo Phụ lục III Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng (Mẫu số 02 - Phụ lục V Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng).

- Danh mục hồ sơ hoàn thành công trình (Phụ lục III Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng).

Căn cứ pháp lý

Thủ tục: “Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Yêu cầu

Thủ tục: “Kiểm tra công tác nghiệm thu khi hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng đối với công trình xây dựng trong khu công nghiệp”
Không