Thông tin

Thay đổi cơ quan đăng ký HTX
Lĩnh vực: Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: 30.000đ/lần cấp
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đăng ký HTX

Các bước

Thay đổi cơ quan đăng ký HTX

- Bước 1:Khi thay đổi cơ quan đăng ký HTX, HTX gửi 01 bộ hồ sơ đến cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng kýHTX.

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký HTX:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX, HTX và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Bước 3: Cơ quan đăng ký HTX giao giấy biên nhận khi nhận hồ sơ đảm bảo tính hợp lệ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký HTX bàn giao đầy đủ 01 bộ hồ sơ đăng ký cho HTX và lưu giữ 01 bản sao bộ hồ sơ đó tại cơ quan đăng ký HTX. Khi bàn giao hồ sơ cho HTX, phải có giấy biên nhận có chữ ký của người trao, người nhận hồ sơ, toàn bộ hồ sơ được niêm phong và được giao cho người nhận.

Trong trường hợp không bàn giao bộ hồ sơ đăng ký HTX cho HTX thì cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ đăng ký HTX, HTX phải tiến hành đăng ký thay đổi nơi đăng ký HTX tại cơ quan đăng ký HTX mới.

Cơ quan đăng ký HTX mới thực hiện việc thay đổi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho HTX. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký cho HTX thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho HTX biết.

- Bước 5: Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký HTX mới, HTX phải nộp bản gốc giấy chứng nhận đăng ký HTX đã được cấp trước đó. 

Hồ sơ

Thay đổi cơ quan đăng ký HTX

c) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký HTX;

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký HTX;

- Bộ hồ sơ đã được cơ quan đăng ký HTX cũ bàn giao (khi HTX tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký HTX mới).

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký HTXtheo mẫu quy định tại Phụ lục I-16 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT;

Căn cứ pháp lý

Thay đổi cơ quan đăng ký HTX

- Luật HTX ngày 20/11/ 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật HTX;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX.

- Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương.

Yêu cầu

Thay đổi cơ quan đăng ký HTX
Không có