Thông tin

Thủ tục Công bố đưa bến xe khách vào khai thác
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đường bộ
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra và lập biên bản kiểm tra; Chậm nhất trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải ra quyết định công bố.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác.

Các bước

Thủ tục Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

- Đơn vị khai thác bến xe khách nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác đến Sở Giao thông vận tải địa phương nơi bến xe khách được xây dựng (nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính);

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ. Đối với trường hợp nộp hồ sơ thông qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, có văn bản hướng dẫn hoàn thiện. Trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, nếu đúng quy định, viết giấy hẹn lấy kết quả.

Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra theo các tiêu chí phân loại bến xe khách và lập biên bản kiểm tra.

Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách không đáp ứng đúng các tiêu chí thì phải ghi rõ các nội dung không đạt trong biên bản kiểm tra và phải thông báo ngay cho đơn vị khai thác bến xe; nếu bến xe khách đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật của loại bến xe khách mà đơn vị khai thác bến xe đề nghị thì chậm nhất trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của QCVN 45:2012/BGTVT.

Hồ sơ

Thủ tục Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của QCVN 45:2012/BGTVT;

+ Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào bến xe khách với đường bộ của cơ quan có thẩm quyền;

+ Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể bến xe khách;

+ Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền và biên bản nghiệm thu xây dựng;

+ Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của bến xe khách theo Phụ lục 2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015.

+ Quy chế quản lý khai thác bến xe khách do đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách ban hành.

- Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

PHỤ LỤC 1

…… (2) …….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……../…….

………, ngày tháng năm

GIẤY ĐỀ NGHỊ
CÔNG BỐ ĐƯA BẾN XE KHÁCH VÀO KHAI THÁC

Kính gửi: ……………. (1) ……………………………

1. Đơn vị khai thác bến xe khách: (2): …………………………………

2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):………………………………………

3. Trụ sở: ………………………………………………………….

4. Số điện thoại (Fax): ……………………………………………………

5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……… do . cấp ngàythángnăm …..

Đề nghkiểm tra để đưa bến xe khách ……….. (3) ………………… Cụ thể như sau:

- Tên: (3) ……………………………………………………………….

- Đa chỉ: (4) ……………………………………………………………

- Tổng diện tích đất: (5).………………………………………………

Sau khi xem xét và đối chiếu với các quy định tại QCVN 45:2012/BGTVT Quy chun kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách, chúng tôi đề nghị ....(1) ….. công bố Bến xe khách ….. (3) ….. đạt quy chuẩn Bến xe loại: ….. (6) ….. và được đưa vào khai thác ….. (2) .... cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lưu...

Đại diện đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Hướng dẫn ghi:

(1) Gửi Sở Giao thông vận tải địa phương có bến xe khách.

(2) Ghi tên đơn vị khai thác bến xe khách

(3) Ghi tên bến xe khách

(4) Ghi tên vị trí, lý trình, địa chỉ của bến xe khách

(5) Ghi diện tích đất hợp pháp được sử dụng để xây dựng bến xe khách

(6) Ghi loại bến xe khách đề nghị công bố


Phụ lục 2

.........(2)........
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ....../.......

......, ngày tháng năm

BẢN ĐỐI CHIẾU CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA QUY CHUẨN VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CỦA BẾN XE KHÁCH

Kính gửi:.............................(1).............................

1. Đơn vị khai thác bến xe khách: (2):..............................................................

2. Trụ sở:...................................................................................................

3. Số điện thoại (Fax):........................................................................................

Kết quả đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn với các hạng mục công trình của Bến xe khách ............(3)............ như sau:

TT

Tiêu chí phân loại

Đơn vị tính

Quy định kỹ thuật của Bến xe khách loi ....(4)....

Theo thực tế

1

Tổng diện tích (tối thiểu)

m2

   

2

Số vị trí đón khách (tối thiểu)

vị trí

   

3

Số vị trí trả khách (tối thiểu)

vị trí

   

4

Diện tích bãi đỗ xe ô tô chờ vào vị trí đón khách (tối thiểu)

m2

   

5

Diện tích bãi đỗ xe dành cho phương tiện khác

m2

   

6

Diện tích phòng chờ cho hành khách (tối thiểu)

m2

   

7

Số chỗ ngồi tối thiểu khu vực phòng chờ cho hành khách

chỗ

   

8

Hệ thống điều hòa, quạt điện khu vực phòng chờ cho hành khách (tối thiểu)

     

9

Diện tích khu vực làm việc

     

10

Diện tích văn phòng dành cho Công an, Y tế, Thanh tra giao thông

     

11

Diện tích khu vệ sinh

     

12

Diện tích dành cho cây xanh, thảm cỏ

     

13

Đường xe ra; vào bến

     

14

Đường dẫn từ phòng chờ cho hành khách đến các vị trí đón, trả khách.

     

15

Mặt sân bến

     

16

Hệ thống cung cấp thông tin

     

17

Hệ thống kiểm soát xe ra vào bến

     

....(2).... cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu...

Đại diện đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Công bố đưa bến xe khách vào khai thác

- Luật Giao thông đường bộ ngày 28/11/2008.

- Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bến xe khách.

- Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015.

Yêu cầu

Thủ tục Công bố đưa bến xe khách vào khai thác