Thông tin

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương
Lĩnh vực: Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết:
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:

Các bước

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương

- Thương nhân nước ngoài thực hiện thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đối với trường hợp Chuyển địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện tại nơi chuyển đi. Quá thời hạn nêu trên, thương nhân nước ngoài phải thực hiện thủ tục cấp mới Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quy định.

- Thương nhân nước ngoài nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng) đến Sở Công Thương Hải Dương.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương Hải Dương kiểm tra và yêu cầu bổ sung, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ. Việc yêu cầu bổ sung hồ sơ được thực hiện tối đa một lần trong suốt quá trình giải quyết hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương Hải Dương cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện. Trường hợp không cấp lại phải có văn bản nêu rõ lý do.

- Thu lệ phí, trả kết quả cho thương nhân.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính

- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương (Số 14A phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Hồ sơ

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD đối với trường hợp cấp lại do chuyển địa điểm đặt trụ sở VPĐD từ một tỉnh, thành phố trực thuộc TW, hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý đến một tỉnh, thành phố trực thuộc TW khác hoặc khu vực địa lý thuộc phạm vi quản lý của một Ban quản lý khác:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện  theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

+ Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện gửi cơ quan cấp Giấy phép nơi chuyển đi theo quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 36 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ.

+ Bản sao Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện đã được cấp.

+ Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm:

Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện;

Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan.

- Cấp lại Giấy phép thành lập VPĐD đối với trường hợp Giấy phép bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hiểu dưới mọi hình thức:

+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (theo mẫu) do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu MĐ-2. Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 11/2016/TT-BCT).

Căn cứ pháp lý

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương

- Luật Thương mại 2005;

- Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 11/2016/TT-BCT ngày 05/7/2016 của Bộ Công Thương quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;

- Thông tư số 143/2016/TT-BTC ngày 26/9/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.


Yêu cầu

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương