Thông tin

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Lĩnh vực: Lĩnh vực An toàn thực phẩm
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: trong thời hạn mười ba (13) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Lệ phí: 30.000 đồng (Ba ngươi nghìn đồng chẵn)/người
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Các bước

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

- Tổ chức/cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công Thương.

- Đối với trường hợp tổ chức/cá nhân nộp hồ sơ qua đường bưu điện, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo dấu của bưu điện, trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức/cá nhân bổ sung.

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được chuyển về Phòng chuyên môn thuộc Sở. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng chuyên môn lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian, địa điểm tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân. Sau 03 ngày làm việc kề từ ngày tổ chức kiểm tra, đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi, phòng chuyên môn trình lãnh đạo Sở ký cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức/cá nhân đạt yêu cầu (đã trả lời đúng trên 80% câu hỏi ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành trong bài kiểm tra kiến thức về ATTP). Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm chuyển trả bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

- Trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

- Thời gian tiếp nhận: Giờ hành chính.

- Địa điểm tiếp nhận: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Công Thương Hải Dương (Số 14A phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Hồ sơ

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

           1. Đối với tổ chức:

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mu số 01a Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Y tế;  

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mu số 01b Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Y tế.

          - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

          -  Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

          2. Đối với cá nhân:

          - Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mu số 01a Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Y tế;

          - Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;

- Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01a Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Y tế)

- Danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mu số 01b Phụ lục 4 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Y tế).

Căn cứ pháp lý

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Bộ Y tế hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Quyết

Yêu cầu

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
không