Thông tin

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh;
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quy hoạch xây dựng
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Xây dựng
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng.
Thời hạn giải quyết: Thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định : - Đối với công trình cấp II và cấp III: không quá 30 ngày. - Đối với các công trình còn lại: không quá 20 ngày.
Lệ phí: Được tính bằng tỷ lệ % theo Thông tư 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Thông báo kết quả thẩm định thiết kế, dự toán.

Các bước

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh;

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng (Số 5 đường Thanh niên-TP Hải Dương) trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

 

           - Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, Sở Xây dựng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

 

           - Trường hợp Sở Xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong thời gian 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi nộp hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có văn bản thông báo cho chủ đầu tư các nội dung cần thẩm tra để chủ đầu tư lựa chọn và ký kết hợp đồng với tư vấn thẩm tra. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 (mười lăm) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 (mười) ngày đối với công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra  cho Sở Xây dựng để làm cơ sở thẩm định.

 

            - Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến cơ quan thẩm định để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

 

- Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Xây dựng  thông báo cho chủ đầu tư đến nhận kết quả thẩm định. 

Hồ sơ

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh;

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình thẩm định thiết kế theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Danh Mục hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ hồ sơ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ trình thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng theo mẫu 06 phục lục 02 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

Căn cứ pháp lý

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh;

          - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

 

          - Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

         - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư;

 

          - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

 

          - Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

 

          - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

       &nbs

Yêu cầu

Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh;
Không