Thông tin

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quy hoạch - kiến trúc
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: Thời hạn kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định: 20 ngày;
Lệ phí: - Được tính bằng tỷ lệ % theo Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước)

Các bước

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).

- Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị thẩm định gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

           - Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và chuyển phòng chuyên môn tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định. Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, UBND cấp huyện có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

      - Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 10 (mười) ngày đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến cơ quan thẩm định để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

-  Sau khi có kết quả thụ lý hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện thông báo cho chủ đầu tư đến nhận kết quả thẩm định. 

Hồ sơ

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

          - Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

- Danh Mục hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt;

- Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

* Số lượng hồ sơ:  01 bộ hồ sơ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo mẫu 04 phục lục 02 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ

Căn cứ pháp lý

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).

          - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

 

          - Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

          - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư;

 

          - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

 

         - Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

 

         - Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

- Thông tư 209/2016/TT-BTC ngà

Yêu cầu

Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).
Không