Thông tin

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá
Lĩnh vực: Lĩnh vực thuốc lá
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: - Qua bưu điện - Nộp trực tiếp tại Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: - Khu vực thành phố, thị xã: 1.200.000 đồng; - Khu vực khác: 600.000 đồng;
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Các bước

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

- Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương.

- Sở Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân

- Sở Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.

Hồ sơ

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp lại;

b) Bản sao Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).

c) Báo cáo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp

Số lượng hồ sơ:

Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá gửi Sở Công Thương.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (theo mẫu Phụ lục 54 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT).

Căn cứ pháp lý

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

-   Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

-   Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25/9/2013 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

-   Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quả

Yêu cầu

Cấp lại giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

 Là thương nhân đã được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá;