Thông tin

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
Lĩnh vực: Lĩnh vực Phổ biến, giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã
Cách thức thực hiện: UBND cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của công chức tư pháp - hộ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.
Lệ phí:
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Các bước

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
Khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trườnhợp cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật theo quy định, công chức tư pháp - hộ tịch trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, ra quyết định cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật.

Hồ sơ

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
- Thành phần, số lượng hồ sơ: Không quy định.
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không quy định.

Căn cứ pháp lý

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

+ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012;

+ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Yêu cầu

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

Việc cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật được thực hiện khi tuyên truyền viên pháp luật thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Tự nguyện xin thôi làm tuyên truyền viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;

+ Thực hiện một trong các hành vi bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự.