Thông tin

Đăng ký khai thác nước dưới đất
Lĩnh vực: Lĩnh vực tài nguyên nước
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: - Nộp hồ sơ: Tổ trưởng phát trực tiếp tờ khai cho tổ chức, cá nhân; Tổ chức cá nhân nộp tờ khai cho tổ trưởng hoặc cơ quan đăng ký. - Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan đăng ký gửi một (01) bản tờ khai đã được xác nhận cho tổ chức, c
Thời hạn giải quyết: Thời hạn UBND cấp xã chuyển hồ sơ đến phòng Tài nguyên và Môi trường không quá 03 ngày kể từ ngày nhận tờ khai; Thời hạn giải quyết của UBND cấp huyện: 10 ngày làm việc;
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Tờ khai đăng kí công trình khai thác nước dưới đất có xác nhận của cơ quan quản lý.

Các bước

Đăng ký khai thác nước dưới đất

- Căn cứ Danh mục khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất được phê duyệt, tổ trưởng tổ dân phố thông báo và phát hai (02) tờ khai quy định tại Mẫu số 38 cho tổ chức, cá nhân để kê khai.

Trường hợp chưa có giếng khoan, tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc đăng ký khai thác trước khi tiến hành khoan giếng.

- Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm hoàn thành hai (02) tờ khai và nộp cho cơ quan đăng ký hoặc nộp cho tổ trưởng tổ dân phố để nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm nộp tờ khai cho Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp cơ quan đăng ký là Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan đăng ký có trách nhiệm kiểm tra nội dung thông tin, xác nhận vào tờ khai và gửi một (01) bản cho tổ chức, cá nhân.

 Trường hợp tổ chức, cá nhân đã đăng ký khai thác nước dưới đất, nếu không tiếp tục khai thác, sử dụng thì phải thông báo và trả tờ khai cho cơ quan đăng ký hoặc tổ trưởng dân phố để báo cho cơ quan đăng ký và thực hiện việc trám, lấp giếng không sử dụng theo quy định.

Hồ sơ

Đăng ký khai thác nước dưới đất

Thành phần hồ sơ: Tờ khai đăng ký công trình khai thác nước dưới đất: Mẫu 38 Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT.

Số lượng hồ sơ: không quy định

Căn cứ pháp lý

Đăng ký khai thác nước dưới đất

- Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước;

- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

- Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 02/6/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc đăng ký khai thác nước dưới đất.

Yêu cầu

Đăng ký khai thác nước dưới đất
Không