Thông tin

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích
Lĩnh vực: Lĩnh vực môi trường
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã
Cách thức thực hiện: Không quy định
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận vào Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Các bước

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

a) Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân sau khi thực hiện thỏa thuận, ký Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích với Bên cung cấp, nộp hồ sơ tới Ủy ban nhân dân cấp xã để xem xét xác nhận hợp đồng.

 b) Bước 2: Kiểm tra xem xét xác nhận Hợp đồng

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nguồn gen ngoài tự nhiên hoặc nơi đăng ký trụ sở của Bên cung cấp có trách nhiệm xác nhận Hợp đồng do tổ chức, cá nhân đề nghị.

Hồ sơ

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp;

- Hợp đồng đã ký giữa các bên liên quan;

- Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.

Số lượng hồ sơ: không quy định

Mẫu tờ khai: Mẫu số 03 -  Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Căn cứ pháp lý

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

- Luật Đa dạng sinh học số 20/2008/QH12;

- Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen.

Yêu cầu

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích cung cấp một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân.