Thông tin

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
Lĩnh vực: Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp. Qua Bưu điện. Qua mạng điện tử
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán CNG

Các bước

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

Thương nhân gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương.

o      Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ cấp Giấy chứng nhận được lưu, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại Giấy chứng nhận.

o      Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

Hồ sơ

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

-       Thành phần hồ sơ:

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP

-   Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

-       Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Giấy đề nghị cấp lại/điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo mẫu Phụ lục số 12 Nghị định 87/2018/NĐ-CP.


 

Căn cứ pháp lý

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Yêu cầu

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG

-         Giấy chứng nhận đủ điều kiện được cấp lại trong trường hợp: Bị mất, sai sót hoặc bị hư hỏng