Thông tin

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
Lĩnh vực: Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp. Qua Bưu điện. Qua mạng điện tử
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: - Khu vực thành phố, thị xã: + Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; + Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định. - Khu vực khác: + Đối với tổ chức, doanh nghiệp: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; + Đối với hộ kinh doanh, cá nhân: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Các bước

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

o          Thương nhân đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Nghị định số 87/2018/NĐ-CP gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công Thương có thẩm quyền.

o          Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương có thẩm quyền có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.

o          Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

o          Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Hồ sơ

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

-       Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

1. Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/hợp tác xã/hộ kinh doanh.

3. Tài liệu chứng minh trạm nạp được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

4. Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy

 

-          Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 

-       Tên mẫu đơn, mẫu t khai:Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp theo Mẫu số 07 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP


 

Căn cứ pháp lý

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

-    Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

Yêu cầu

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

1. Trạm nạp phải thuộc thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật.

2. Trạm nạp phải được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng.

 3. Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.