Thông tin

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
Lĩnh vực: Lĩnh vực Kinh doanh khí
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công thương
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp. Qua Bưu điện. Qua mạng điện tử
Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Các bước

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

Sở Công Thương tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải.

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công Thương có trách nhiệm cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân.

Thời hạn của Giấy chứng nhận đủ điều kiện không thay đổi.

Hồ sơ

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

-       Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải bao gồm:

Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP;

Giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi;

 

-   Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

 

-       Tên mẫu đơn, mẫu t khai:Giấy đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải theo Mẫu số 12 tại Phụ lục kèm theo Nghị định 87/2018/NĐ-CP.


 

Căn cứ pháp lý

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí

Yêu cầu

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải

-       Thay đổi về đăng ký kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở chính; thay đổi thông tin liên quan đến thương nhân đăng ký;