Thông tin

Thủ tục Chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn
Lĩnh vực: Lĩnh vực Đường thủy nội địa
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Giao thông Vận tải
Cách thức thực hiện: Cá nhân gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác và nhận kết quả tại Sở Giao thông vận tải.
Thời hạn giải quyết: 5 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: 50.000 đồng.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoặc chứng chỉ chuyên môn.

Các bước

Thủ tục Chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

-Cá nhân có nhu cầu nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác đến Sở Giao thông vận tải.

- Sở Giao thông vận tải tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và xử lý như sau:

 + Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp, nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn lấy kết quả giải quyết và làm thủ tục cấp lại; nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trả lại ngay và hướng dẫn cá nhân hoàn thiện lại hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ nhận qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác, nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Giao thông vận tải có văn bản gửi cá nhân yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

- Trả kết quả và thu lệ phí tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Giao thông vận tải.

- Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Theo giờ hành chính.

+ Địa điểm: Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ (Số 79, đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

+ Điện thoại liên hệ:03203.852.590.

Hồ sơ

Thủ tục Chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

c) Thành phần, số lượng bộ hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục III.

- 02 (hai) ảnh màu cỡ 2x3 cm, ảnh chụp không quá 06 tháng.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.

-Bản sao kèm bản chính để đối chiếu (trong trường hợp gửi trực tiếp) hoặc bản sao chứng thực của các loại bằng, chứng chỉ liên quan để chứng minh đủ điều kiện cấp lại tương ứng với loại giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môntheo quy định. Cụ thể như sau:

+ Đối với chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn tàu cá:

(1) Người có chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá hạng năm từ 90 cv đến dưới 400 cv, có thời gian đảm nhiệm theo chức danh thuyền trưởng tàu cá hạng năm đủ 06 tháng trở lên được chuyển đổi sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng ba phương tiện thủy nội địa nhưng phải dự thi các môn thi tương ứng với thuyền trưởng hạng ba và phải đạt yêu cầu theo quy định.

(2) Người có chứng chỉ máy trưởng tàu cá hạng năm từ 90 cv đến dưới 400 cv, có thời gian đảm nhiệm theo chức danh máy trưởng tàu cá hạng năm đủ 06 tháng trở lên được chuyển đổi sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba phương tiện thủy nội địa.

(3) Người có chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá hạng nhỏ từ 20 cv đến dưới 90 cv, có thời gian đảm nhiệm theo chức danh thuyền trưởng tàu cá hạng nhỏ đủ 06 tháng trở lên được chuyển đổi sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng tư phương tiện thủy nội địa nhưng phải dự thi các môn thi tương ứng với thuyền trưởng hạng tư và phải đạt yêu cầu theo quy định.

(4) Người có chứng chỉ máy trưởng tàu cá hạng nhỏ từ 20 cv đến dưới 90 cv, có thời gian đảm nhiệm theo chức danh máy trưởng tàu cá hạng nhỏ đủ 06 tháng trở lên được chuyển đổi sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng hạng ba phương tiện thủy nội địa nhưng phải hoàn thành chương trình bổ túc máy trưởng hạng ba và phải đạt yêu cầu theo quy định.

+ Đối với giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn tàu biển:

(1) Người có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng tàu biển dưới 50 GT hoặc có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn máy trưởng tàu biển dưới 75 kW, có thời gian đảm nhiệm theo chức danh thuyền trưởng, máy trưởng tàu biển tương ứng đủ 06 tháng trở lên được chuyển đổi sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng ba phương tiện thủy nội địa nhưng phải dự học để thi các môn thi tương ứng với thuyền trưởng, máy trưởng hạng ba và phải đạt yêu cầu theo quy định.

(2) Người có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng tàu biển dưới 50 GT, có thời gian đảm nhiệm theo chức danh thuyền trưởng tàu biển tương ứng đủ 06 tháng trở lên được chuyển đổi sang giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng tư phương tiện thủy nội địa nhưng phải dự thi các môn thi tương ứng với thuyền trưởng hạng tư và phải đạt yêu cầu theo quy định.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị.


 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa ngày 17/6/2014.

- Thông tư số 56/2014/TT-BGTVT ngày 24/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải về việc Quy định thi, kiểm tra, cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thủy nội địa.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

Yêu cầu

Thủ tục Chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn

Có sức khỏe đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp.