Thông tin

Thủ tục Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư
Lĩnh vực: Lĩnh vực Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện: Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương (tầng 1 Thư viện tỉnh, đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương)
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức thẩm định và có báo cáo kết quả thẩm định theo mẫu số 02 Phụ lục IV. - Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định, cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và chuyển trả kết quả cho chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định.
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.

Các bước

Thủ tục Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư

- Chủ đầu tư gửi 05 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh theo quy định trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về cơ quan chủ trì thẩm định. Điều chỉnh đối với các trường hợp:

+ Điều chỉnh thiết kế công trình lâm sinh trong các trường hợp: Khi dự án đầu tư có yêu cầu điều chỉnh thiết kế công trình lâm sinh; Trong quá trình thực hiện công trình lâm sinh có yêu cầu phải điều chỉnh thiết kế để đảm bảo chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư của dự án.

+ Điều chỉnh dự toán công trình lâm sinh được điều chỉnh trong các trường hợp: điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án theo quy định; điều chỉnh thiết kế

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức thẩm định và có báo cáo kết quả thẩm định theo mẫu số 02 Phụ lục IV, dự thảo quyết định phê duyệt theo mẫu số 03 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm trả lời chủ đầu tư trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định, cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và chuyển trả kết quả cho chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

+ Thời gian: Tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính của tất cả các ngày trong tuần (trừ ngày lễ, tết, thứ 7 và Chủ nhật).

+ Địa điểm: Số 113, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Dương. 

Hồ sơ

Thủ tục Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

- Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh được xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

+ Số lượng: 05 bộ

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có

- Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.

- Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh được xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Thông tư này.

 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư

Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 06 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn số nội dung quản lý công trình lâm sinh.


Yêu cầu

Thủ tục Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư
Không.