Thông tin

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định

Các bước

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông Huyện trước ngày 30/9 hàng năm;

Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về khuyến nông ở Huyện tổ chức thẩm định nội dung, dự toán kinh phí và trình Ủy ban nhân dân cấp Huyện trước ngày 15/11 hàng năm;

Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp Huyện hoặc phân cấp cho cơ quan trực thuộc do Huyện phân công phê duyệt kế hoạch khuyến nông trước ngày 30/11 hàng năm và công bố theo quy định.

Hồ sơ

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần:

+ Đề xuất kế hoạch khuyến nông;

+ Dự toán kinh phí.

Số lượng: không quy định.

Căn cứ pháp lý

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương.
Nghị định số  83/2018/NĐ-CP ngày 24/5/2018 của Chính phủ về Khuyến nông

Yêu cầu

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương.
Không.