Thông tin

Thủ tục Xác nhận bảng kê lâm sản
Lĩnh vực: Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Hạt Kiểm lâm sở tại
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận bảng kê lâm sản

Các bước

Thủ tục Xác nhận bảng kê lâm sản

- Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích 01 bộ hồ sơ đến Hạt Kim lâm cấp huyện. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn nực tiếp hoặc bng văn bản cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện hồ sơ;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Hạt Kim lâm cấp huyện xác nhận bng kê lâm sản hoặc thông báo bng văn bn đối với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý do;

- Trường hợp cần xác minh nguồn gốc lâm sản, trong thi hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Hạt Kiểm lâm cấp huyện thông báo cho chủ lâm sn.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày thông báo, Hạt Kiểm lâm cấp huyện tiến hành xác minh, kiểm tra nguồn gc lâm sản; trường hợp phức tạp, việc xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sn được thực hiện không quá 05 ngày làm việc.

Kết thúc xác minh, kiểm tra nguồn gốc lâm sản, Hạt Kim lâm cấp huyện lập biên bản kitra lâm sản theo Mu số 05 kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018.

Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc xác minh, Hạt Kiểm lâm cấp huyện xác nhận bng kê lâm sản và trả kết qu cho tổ chức, cá nhân hoặc thông báo bằng văn bản đối với trường hợp không xác nhận và nêu rõ lý do.

Hồ sơ

Thủ tục Xác nhận bảng kê lâm sản

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Bản chính bng kê lâm sản theo Mu số 01, Mu số 03, Mu số 04 kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018;

- Hồ sơ nguồn gốc lâm sản;

- Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có).

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mu số 01, Mu số 03, Mu số 04 kèm theo Thông tư số 27/2018/TT-BNNPNTN ngày 16/11/2018.

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Xác nhận bảng kê lâm sản
Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản

Yêu cầu

Thủ tục Xác nhận bảng kê lâm sản

- Gỗ khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến.

- Thực vật rng ngoài gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và Phụ lục CITIES khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến.

- Động vật rừng và bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên hoặc gây nuôi trong nước; động vật rừng, sản phẩm của động vật rừng nhập khẩu thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.