Thông tin

Thủ tục Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)
Lĩnh vực: Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 45 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng,

Các bước

Thủ tục Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)

a) Chủ đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 02 bộ hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phátriển nông thôn đối với diện tích rừng đề nghị chuyn mục đích thuộc chủ rừng là tổ chức;

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi hồ sơ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét;

c) Chủ đầu tư gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưchính 02 bộ hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với diện tích rừng đề nghị chuyn mục đích thuộc chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

đ) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cp huyện gửi hồ sơ báo cáo y ban nhân dân cấp tỉnh xem xét;

đ) Trước 15 ngày của kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất, y ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Sau 15 ngày của kỳ họp, Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết v ch trương chuyn mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Hồ sơ

Thủ tục Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)

a) Tên thành phần hồ sơ

- Văn bản đề nghị của chủ đầu tư;

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

- Văn bản thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của các cơ quan liên quan.

b) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ

Căn cứ pháp lý

Thủ tục Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)
Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật lâm nghiệp 

Yêu cầu

Thủ tục Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)
Không