Thông tin

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Lĩnh vực: Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Trung tâm Phục vụ Hành chính công Hải Dương, Tầng 1-thư viện tỉnh, số 1 đường Tôn Đức Thắng-Tp Hải Dương
Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Các bước

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Bước 1. Tiếp nhận hồ sơ

Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ trình duyệt cho cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc cơ quan đầu mối quản lý dự án ở địa phương (gọi tắt là cơ quan thẩm định ở địa phương) để tổ chức thẩm định, lập cáo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) trình UBND tỉnh phê duyệt.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ.

Trong thời hạn không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình, cơ quan thẩm định thực hiện thẩm định hồ sơ, bao gồm các nội dung:

a) Nguyên tắc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

b) Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

c) Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với từng gói thầu;

d) Các nội dung trong văn bản trình duyệt.

Cơ quan thẩm định lập cáo cáo thẩm định và dự thảo quyết định phê duyệt KHLCNT trình UBND cấp tỉnh.

Bước 3. Phê duyệt

Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt KHLCNT.

Bước 4. Trả kết quả: bằng hình thức trả trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.

Hồ sơ

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

3.1 Thành phần hồ sơ:

a) Tờ trình thẩm định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bản chính);

b) Bản sao Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt (trường hợp điều chỉnh, bổ sung);

c) Bản chính Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có);

d) Các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).

đ) Đối với dự án ODA, hồ sơ trình duyệt của Chủ đầu tư phải kèm theo văn bản thỏa thuận về KHLCNT của chủ dự án.

3.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

Mu đơn, tờ khai: Theo mẫu Tờ trình tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Căn cứ pháp lý

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

- Nghị định

Yêu cầu

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu