Thông tin

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
Thời hạn giải quyết: Thời hạn kiểm tra, trả lại hồ sơ: Không quy định. - Thời hạn xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc. - Thời hạn cho kết quả xử lý: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc.
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.

Các bước

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân huyện.

Bước 2. Xử lý hồ sơ: Cơ quan được giao nhiệm vụ xem xét hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 kèm theo dưới đây.

Bước 3. Kết quả: Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

Hồ sơ

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 kèm theo dưới đây;

- Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan.

Tên các mẫu đơn

- Phụ lục 2.1: Mẫu văn bản đề nghị cho ý kiến (ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP);

- Phụ lục 2.2. Mẫu văn bản phản hồi cho ý kiến (ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).


 

Căn cứ pháp lý

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Yêu cầu

Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.
không quy định