Thông tin

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.
Lĩnh vực: Lĩnh vực Bảo vệ môi trường
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện
Thời hạn giải quyết: - Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: Trong thời hạn xem xét hồ sơ. - Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: Tối đa là 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: - Văn bản trả kết quả về đề nghị chấp thuận về môi trường;

Các bước

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

Bước 1. Nộp hồ sơ: Chủ dự án nộp hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tới Ủy ban nhân dân cấp huyện (UBND huyện).

Bước 2. Kiểm tra hồ sơ: UBND huyện xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, phải có văn bản thông báo cho chủ dự án.

Bước 3. Xem xét hồ sơ:

- UBND huyện xem xét, xác nh ận đăng ký/đăng ký lại k ế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở trong vòng 10 ngày làm việc.

- Trường hợp chưa xác nhận phải có thông báo b ằng một văn bản và nêu lý do (trong đó nêu rõ tất cả các nội dung cần phải bổ sung, hoàn thiện một lần).

Bước 4. Trả kết quả

- Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo k ết quả tới Chủ dự án, Chủ cơ sở.

Hồ sơ

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thành phần, số lượng hồ sơ

a) 01 văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của dự án, cơ sở theo Mẫu 1.1 trong Phụ lục kèm theo dưới đây.

b) 03 bản kế hoạch bảo vệ môi trường (kèm theo bản điện tử) của dự án, cơ sở theo Mẫu 1.2 trong Phụ lục kèm theo dưới đây.

c) 01 báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án, cơ sở (kèm theo bản điện tử).

Tên các mẫu đơn

- Phụ lục 1.1 : Mẫu văn bản đề nghị đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của Chủ dự án (ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).

- Phụ lục 1.2: Mẫu bản kế hoạch bảo vệ môi trường (ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP).


 

Căn cứ pháp lý

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP;

- Nghị định số 40/2019/NĐ-CP.

Yêu cầu

Đăng ký/đăng ký xác nhận lại kế hoạch bảo vệ môi trường.
không quy định