Thông tin

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ diều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Lĩnh vực: Lĩnh vực Phát Thanh Truyền Hình &Thông tin điện tử
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, qua đường bưu chính, qua mạng Internet.
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Lệ phí: Chưa quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

Các bước

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ diều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

- Trường hợp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải gửi trực tiếp hoặc sử dụng dịch vụ bưu chính 01 đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 hoặc Mẫu số 13 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày ngày 01 tháng 3 năm 2018 tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định; Nhập hồ sơ lên hệ thống thông tin Một cửa điện tử (nếu có).

          - Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

- Trường hợp từ chối, UBND cấp huyện có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức, cá nhân xin cấp lại Giấy chứng nhận biết.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính trong tuần tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

Hồ sơ

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ diều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận theo Mẫu số 12 hoặc Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày ngày 01 tháng 3 năm 2018;

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đối với chủ điểm là cá nhân: Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 12 ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày ngày 01 tháng 3 năm 2018.

- Đối với chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp: Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 13 ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày ngày 01 tháng 3 năm 2018.


 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ diều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

-  Luật Viễn thông năm 2009;

                                      - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

                                      - Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định một số nội dung về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Yêu cầu

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đủ diều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Không.