Thông tin

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Lĩnh vực: Xuất bản
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông
Cách thức thực hiện: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Thông tin và Truyền thông - Trung tâm Phục vụ hành chính công, Tầng 1 Thư viện tỉnh, số 1 đường Tôn Đức Thắng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Lệ phí: - Tài liệu in trên giấy: 15.000 đồng/trang quy chuẩn; - Tài liệu điện tử dưới dạng đọc: 6.000 đồng/phút; - Tài liệu điện tử dưới dạng nghe, nhìn: 27.000 đồng/phút.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

Các bước

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

- Cơ quan, tổ chức đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh thuộc danh mục tài liệu quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 12 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP lập hồ sơ gửi Sở và nộp phí thẩm định nội dung tài liệu để cấp giấy phép.

-  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở phải cấp giấy phép xuất bản, đóng dấu vào bản thảo tài liệu và lưu lại một bản; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Hồ sơ

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

1. Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh;

- Hai (02) bn tho tài liu in trên giy có đóng du ca cơ quan, tổ chđề nghị cp giy phép xut bn ti trang đầu và giáp lai gia các trang bn tho hoc 01 bn tho lưu trong thiết bị lưu trữ đin tử vđịnh dng  không cho phép can thip, sđổi; Trường hp tài liu không kinh doanh xut bn dng đin tử thì np mt (01) bn thđin tử có chữ ký số ca thủ trưởng cơ quan, tổ chđề nghị cp phép xut bn;

- Đối vi tài liu bng tiếng nước ngoài, tiếng dân tc thiu số Vit Nam phi kèm theo bn dch tiếng Vit có đóng du ca cơ quan, tổ chđề nghị cp giy phép xut bn.

- Ý kiến xác nhận bằng văn bản:

+ Đối với tài liệu của các đơn vị quân đội nhân dân, công an nhân dân phải có ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc cơ quan được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ủy quyền.

+ Đối với tài liệu lịch sử Đảng, chính quyền địa phương; tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương phải có ý kiến của tổ chức đảng, cơ quan cấp trên. 
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
3. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm ngay  sau  thủ tục):
Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Mu số 14, Phụ lc ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 ca Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyn thông)

Căn cứ pháp lý

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh

- Luật Xuất bản ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị  định số 195/2013/NĐ-CP  ngày  21 tháng  11  năm  2013  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản;

- Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ- CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản.

 - Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh;

Yêu cầu

Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Không có