Thông tin

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lĩnh vực: Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: 1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Các bước

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp Giấy phép cho thương nhân;

- Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung;

- Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lập và Lưu giữ: Giấy phép được làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi cơ sở được cấp giấy phép, 01 bản gửi Sở Công Thương.

Hồ sơ

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ đề nghị Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

+ Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

+ Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

 - Số lượng hồ sơ:01 bộ hồ sơ

Tên mẫu đơn, mẫu t khai: .

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP

 

Căn cứ pháp lý

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia;

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;

- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP;

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC;

- Thông tư số 22/2018/TT-BTC.

Yêu cầu

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật