Thông tin

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Lĩnh vực: Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp Giấy phép hết thời hạn hiệu lực: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Trường hợp Giấy phép bị mất hoặc bị hỏng: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: 1.100.000 đồng/lần thẩm định/hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp lại giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Các bước

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

2.1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực:

Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

2.2. Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng:

- Thương nhân nộp hồ sơ đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp lại giấy phép theo Mu số 07 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP.

Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.


 

Hồ sơ

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

+ Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng

Đơn đề nghị cấp lại theo Mu số 03 ban hành tại Nghị định 17/2020/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có);

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP của Chính phủ.


 

Căn cứ pháp lý

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia;

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;

- Nghị định số 24/2020/NĐ-CP;

- Thông tư số 299/2016/TT-BTC;

- Thông tư số 22/2018/TT-BTC.

Yêu cầu

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

- Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Bảo đảm điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.