Thông tin

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu
Lĩnh vực: Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: - Trường hợp Giấy phép hết thời hạn hiệu lực: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; - Trường hợp Giấy phép bị mất hoặc bị hỏng: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí: - Tại thành phố, thị xã: + Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm KD/lần thẩm định; + Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm KD/lần thẩm định. - Tại các huyện: phí thẩm định bằng 50% mức thu tương ứng tại thành phố, thị xã.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép bán lẻ rượu cấp lại

Các bước

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

6.1. Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực

            Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày.

            Trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện thủ tục hành chính cấp lại đối với quy định tại trường hợp này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

6.2. Trường hợp cấp lại do bị mất hoặc bị hỏng giấy phép

- Trình tự thực hiện:

       + Thương nhân bán lẻ rượu gửi một (01) bộ hồ sơ về Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

       + Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, thẩm định và cấp giấy phép bán lẻ rượu cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

       + Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Hồ sơ

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Trường hợp cấp lại do giấy phép hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ cấp lại đối với trường hợp này được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới;

- Trường hợp cấp lại Giấy phép do bị mất, bị hỏng: Thành phần hồ sơ, bao gồm:

(1) Đơn đề nghị cấp sửa đổi Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;

(2) Bản gốc hoặc bản sao Giấy phép đã được cấp (nếu có);

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu (theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 17/2020/NĐ-CP).


 

Căn cứ pháp lý

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

- Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia;

- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP;

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC;

Yêu cầu

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

- Trường hợp cấp lại Giấy phép do bị mất, bị hỏng

a) Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật

b) Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.

c) Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.