Thông tin

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá
Lĩnh vực: Lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Huyện
Cách thức thực hiện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả - UBND cấp huyện.
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí: - Tại thành phố, thị xã: + Tổ chức, doanh nghiệp: 1.200.000 đồng/điểm KD/lần thẩm định; + Hộ kinh doanh, cá nhân: 400.000 đồng/điểm KD/lần thẩm định. - Tại các huyện: phí thẩm định bằng 50% mức thu tương ứng tại thành phố, thị xã.
Đối tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân
Kết quả thực hiện: Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

Các bước

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

3.1. Trường hợp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp hết thời hạn hiệu lực:

Trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh. Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại như đối với trường hợp cấp mới.

3.2. Trường hợp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:

- Trình tự thực hiện:

+ Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi 01 bộ hồ sơ về Phòng Công Thương.

+ Phòng Công Thương kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của thương nhân

+ Phòng Công Thương tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết để cấp phép hoặc từ chối cấp phép.

Hồ sơ

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

 - Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Trường hợp Giấy phép đã được cấp hết thời hạn hiệu lực, hồ sơ cấp lại như đối với trường hợp cấp mới;

+Trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy hoan toàn hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy:

+ Thành phần hồ sơ:

a) Văn bản đề nghị cấp lại; Phụ lục 52 theo mẫu (Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương)

b) Bản sao Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đã được cấp (nếu có).

+ Số lượng hồ sơ:

Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá nộp 01 bộ hồ sơ xin đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá gửi Phòng Công Thương;

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phụ lục 52 theo mẫu (Kèm theo Thông tư số 57/2018/TT-BCT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Công Thương).


 

Căn cứ pháp lý

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

- Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

- Nghị định số 67/2013/NĐ-CP;

- Nghị định số 106/2017/NĐ-CP;

- Nghị định số 

Yêu cầu

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

a) Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;

b) Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 (Bán thuốc lá) Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 ;

c) Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;